icon bread crumb

Podmínky možnosti čerpání asistenčních služeb v rámci asistenčního programu RESPECT ASSISTANCE

1. Úvodní ustanovení

1.

RESPECT, a.s., IČO 251 46 351, se sídlem Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4 uzavřel rámcovou dohodu o poskytování nadstandardních asistenčních služeb v programu RESPECT ASSISTANCE s poskytovatelem asistenčních služeb, společností ÚAMK, a.s., IČO: 60192798, se sídlem Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4.

2.

RESPECT nabízí svým klientům, popř. dalším osobám možnost čerpání asistenčních služeb ÚAMK v programu RESPECT ASSISTANCE za níže uvedených podmínek

3.

Poskytovatelem asistenčních služeb je ÚAMK, a.s. se sídlem Praha 4 - Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, IČO: 60192798.

4.

Pro vyloučení pochybností RESPECT informuje o tom, že zařazení vozidla do Asistenčního programu není pojištěním ani zprostředkováním pojištění, ale službou na zprostředkování pojištění navázanou.

5.

Možnost zařazení vozidla do Asistenčního programu je vázána na uzavření pojistné smlouvy zprostředkované RESPECT, jejímž předmětem je:

a.

havarijní pojištění vozidla zařazovaného do Asistenčního programu nebo

b.

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zařazovaného do Asistenčního programu.

Zařazení vozidla do Asistenčního programu však není podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy prostřednictvím RESPECT. Nezařazení vozidla do Asistenčního programu nijak neovlivňuje rozsah sjednaného pojištění.

2. Zařazení Vozidla do Asistenčního programu

1.

Právo na poskytnutí asistenčních služeb má osoba, která je Hlavním uživatelem, popř. oprávněným Uživatelem vozidla, které je zařazeno do Asistenčního programu.

2.

Asistenční služby ve sjednaném rozsahu budou poskytovány ke konkrétnímu vozidlu pokud:

a.

Hlavní uživatel uzavře pojistnou smlouvu o havarijním pojištění vozidla nebo o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla prostřednictvím RESPECT, a.s.,

b.

Hlavní uživatel projeví o zařazení vozidla do Asistenčního programu zájem,

c.

Hlavní uživatel potvrdí nabídku Asistenčního programu uhrazením jeho ceny

3.

Nárok na čerpání asistenčních služeb vzniká uhrazením ceny Asistenčního programu připsáním příslušné částky na účet RESPECT, a.s.

4.

Po připsání ceny zvoleného Asistenčního programu RESPECT zasílá Hlavnímu uživateli na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o úhradě a potvrzení o aktivaci Asistenčního programu (elektronickou asistenční kartu).

3. Rozsah Asistenčního programu

1.

Asistenčním programem se rozumí komplex služeb dle stanovených programů RESPECT ASSISTANCE (spojových, dispečerských, technických apod.), které jsou finančně kryty ÚAMK a poskytovány Uživatelům v případě Poruchy vozidla. Komplex služeb zabezpečuje ÚAMK prostřednictvím vlastních, smluvních a v zahraničí partnerských Místních provozovatelů služeb, resp. jejich technických a dalších asistenčních kapacit.

2.

Asistenční program Respect COMFORT obsahuje následující služby:

a.

Osobní rada (konzultace)

b.

Silniční služba - příjezd a odjezd, práce mechanika

c.

Odtahová služba - naložení a složení, vyproštění, odtah v ČR do místa určeného zákazníkem, v zahraničí do značkového (autorizovaného) servisu

d.

Místní přeprava osob a zavazadel - v případě odtahu přeprava posádky do hotelu, půjčovny apod., dle výběru klienta do 50 km

e.

Úschova vozidla - do doby otevření nejbližšího značkového nebo smluvního servisu (např. víkendy apod.)

f.

Repatriace neopravitelného vozidla do ČR, je-li vozidlo v zahraničí a oprava bude trvat déle než 48 hodin

g.

Náhradní vozidlo - stejná nebo nižší kategorie, zapůjčení na 5 kalendářních dní

h.

Náhradní ubytování pro posádku vozidla na 1 noc

3.

Asistenční program Respect VIP obsahuje následující služby:

a.

Osobní rada (konzultace)

b.

Silniční služba - příjezd a odjezd, práce mechanika

c.

Odtahová služba - naložení a složení, vyproštění, odtah v ČR do místa určeného zákazníkem, v zahraničí do značkového (autorizovaného) servisu

d.

Místní přeprava osob a zavazadel - v případě odtahu přeprava posádky do hotelu, půjčovny apod., dle výběru klienta do 50 km

e.

Úschova vozidla - do doby otevření nejbližšího značkového nebo smluvního servisu (např. víkendy apod.)

f.

Repatriace neopravitelného vozidla do ČR, je-li vozidlo v zahraničí a oprava bude trvat déle než 48 hodin

g.

Náhradní vozidlo - stejná nebo vyšší kategorie, zapůjčení na 10 kalendářních dní

h.

Náhradní ubytování pro posádku vozidla na 2 noci

i.

Náhradní doprava do místa určení - jízdenka na vlak 1. třídy nebo letenka třídy „economy“ v případě, že by cesta vlakem

j.

Jízdné pro opravené vozidlo - přeprava klienta do opravujícího servisu

4.

Služby lze čerpat na území států uvedených v čl. 12 odst. 12 těchto podmínek.

5.

Služby lze čerpat opakovaně.

6.

Asistenční programy neobsahují:

a.

proplacení ceny materiálu, náhradních dílů a náplní,

b.

proplacení ceny asistenčních služeb poskytnutých či provedených jinou společností, nikoliv prostřednictvím dispečinku UAMK, a.s., a to i při odtahu nařízeným správcem komunikace, policií nebo jinou autoritou,

c.

poskytnutí asistenčních služeb mimo Území vymezené čl. 12, odst. 12 těchto podmínek.

4. Cena Asistenčního program a její splatnost

1.

Cena Asistenčního programu závisí na zvolené variantě a je stanovena ceníkem předloženým zájemci v nabídce zařazení vozidla do programu RESPECT ASSISTANCE.

2.

Zařazení vozidla do Asistenčního programu splňuje podmínky pro osvobození od daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o dani z přidané hodnoty, cena Asistenčního programu je tak uváděna bez DPH.

5. Doba zařazení vozidla do Asistenčního programu

1.

Doba zařazení vozidla do Asistenčního programu je 3 nebo 12 měsíců od počátku ročního pojistného období pojištění, s jehož zprostředkováním je zařazení do Asistenčního programu spojeno.

2.

Vozidlo lze zařadit do Asistenčního programu opakovaně.

6. Ukončení zařazení vozidla do Asistenčního programu

1.

Vozidlo je z Asistenčního programu vyřazeno a nárok na čerpání asistenčních služeb zaniká:

a.

uplynutím doby zařazení vozidla do Asistenčního programu,

b.

dnem ukončení pojistné smlouvy zprostředkované RESPECT, a.s., s jejímž zprostředkováním bylo zařazení vozidla do Asistenčního programu spojeno (dále jen „Pojistná smlouva“),

c.

odstoupením od smlouvy do 15 dní od jeho uzavření, avšak pouze tehdy, pokud:

i.

je Hlavní uživatel spotřebitelem a současně

ii.

nedošlo k čerpání asistenční služby.

2.

V případě ukončení asistenčního programu z důvodu ukončení Pojistné smlouvy bude Hlavnímu uživateli vrácena poměrná část ceny asistenčního programu za celé nezapočaté měsíce, pokud v příslušném období nebyla asistenční služba čerpána. V případě, že v asistenční služba bude v příslušném období programu asistenční služba čerpána, nárok na vrácení poměrné části ceny asistenčního programu nevznikne.

3.

V případě ukončení Asistenčního programu z důvodu odstoupení od smlouvy:

a.

Asistenční program zaniká od počátku,

b.

bude Hlavnímu uživateli vrácena celá částka uhrazené ceny Asistenčního programu.

7. Postup při vyžádání asistence

1.

Pro vyžádání asistence v asistenčním programu RESPECT ASSISTANCE je určeno výhradně telefonní číslo provozované ÚAMK: +420 261 104 605.

2.

Hlavní uživatel, popř. Uživatel poskytne Dispečerovi ÚAMK tyto nezbytné údaje o vozidle:

a.

unikátní číslo (asistenční karty),

b.

registrační značku Vozidla,

c.

jméno a příp. další údaje o Uživateli a Hlavním uživateli,

d.

typ Vozidla a jeho bližší charakteristiku (např. typ převodovky, barvu karoserie ap.),

e.

místo poruchy (ev. s popisem okolí),

f.

charakter poruchy a souvislosti vzniku, případně informace o posádce a o formě možné pomoci.

3.

Dispečer ÚAMK nebo Místní provozovatel služeb pak zabezpečí realizaci potřebné pomoci, zásah nebo službu.

4.

Asistence je Uživatelům vozidel poskytována v zahraničí ve světových jazycích. Při zprostředkování Dispečinkem ÚAMK resp. Hlavní centrálou služeb v Praze proběhne jednání s Uživatelem v češtině.

8. Povinnosti Hlavního uživatele a Uživatele

1.

Hlavní uživatel a Uživatel jsou povinni:

a.

chránit asistenční kartu před zneužitím,

b.

oznámit RESPECT ztrátu či odcizeni asistenční karty,

c.

bez zbytečného odkladu oznámit RESPECT změny svých osobních údajů, včetně údajů kontaktních a dále změny těch údajů o vozidle, které jsou podstatné pro identifikaci vozidla při vyžádání asistence, tedy zejména změnu registrační značky, VIN vozidla a barvy vozidla.

2.

Při vyžádání a čerpání asistence je povinen:

a.

dodržovat postup stanovený těmito podmínkami a pokyny ÚAMK a

b.

poskytnout poskytovateli Asistenčního programu potřebnou součinnost.

3.

Uhradit ÚAMK náklady na služby čerpané:

a.

nad rámec Asistenčního programu, a to v hotovosti přímo místnímu poskytovateli Asistenčního programu,

b.

bez odsouhlasení dispečinkem ÚAMK,

c.

v důsledku zneužití asistenční karty,

d.

na základě úmyslného uvedení RESPECT nebo ÚAMK v omyl.

4.

Hlavní uživatel je dále povinen oznámit RESPECT bez zbytečného odkladu změny svých osobních údajů, včetně údajů kontaktních a dále změny těch údajů o vozidle, které jsou podstatné pro identifikaci vozidla při vyžádání asistence, tedy zejména změnu registrační značky, VIN vozidla a barvy vozidla.

9. Povinnosti RESPECT

1.

RESPECT je povinen:

a.

oznámit ÚAMK zařazení vozidla do Asistenčního programu,

b.

převzít do Hlavního uživatele úhradu za zařazení vozidla do Asistenčního programu,

c.

zaslat Hlavnímu uživateli elektronickou asistenční kartu,

d.

uhradit ÚAMK cenu Asistenčního programu převzatou od Hlavního uživatele,

e.

informovat ÚAMK o veškerých změnách o vozidle oznámené Hlavním uživatelem.

10. Postup při vyžádání asistence

1.

Za vadu poskytnuté asistence a za škodu způsobenou při poskytování asistence odpovídá Hlavnímu uživateli, popř. Uživateli ÚAMK.

2.

ÚAMK však neodpovídá za vadu poskytnuté asistence a za škodu způsobenou při poskytování asistence v případech, kdy řádné provedení služeb vylučují okolnosti nezávislé na vůli ÚAMK a Místních provozovatelů služeb, zejména pak okolnosti spadající pod pojem vyšší moci (přírodní katastrofa, povodeň, zemětřesení, výbuch, nukleární a radioaktivní účinky, pirátství, válka apod.), ale i změna právních předpisů, rozhodnutí orgánů veřejné správy, výjimečný stav apod. Za okolnosti nezávislé na vůli ÚAMK a Místních provozovatelů služeb při poskytování asistenčních služeb není považováno zamrzlé palivo, krupobití a padající sníh ze střech.

3.

Reklamaci služeb, popřípadě požadavek o náhradu škody je Hlavní uživatel, popř. Uživatel uplatnit u reklamačního oddělení UAMK písemně na e-mailové adrese kontrolni@uamk.cz, popř. na adrese sídla ÚAMK.

4.

Pokud je Hlavní uživatel spotřebitelem, má právo pro mimosoudní řešení sporu využít nezávislý subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce - www.coi.cz/informace-o-adr/

11. Informace o zpracování osobních údajů

1.

V souvislosti se zařazením vozidla do Asistenčního programu dochází ke zpracování osobních údajů Hlavního uživatele.

2.

RESPECT informuje Hlavního uživatele o tom, že:

a.

účelem zpracování osobního údajů je zajištění zařazení vozidla do Asistenčního programu,

b.

právním základem zpracování je plnění smlouvy,

c.

zpracování se týká údajů nezbytných pro zařazení vozidla do Asistenčního programu, zejména pak jména a příjmení Hlavního uživatele a jeho kontaktních údajů,

d.

osobní údaje budou předány ÚAMK,

e.

osobní údaje budou zpracovávány po dobu zařazení vozidla do Asistenčního programu a dále po dobu, po kterou budou moci být uplatněna práva plynoucí ze zařazení do Asistenčního programu,

f.

v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu či výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, to vše za podmínek uvedených v čl. 15 až 21 GDPR, rovněž má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se budu domnívat, že zpracování mých osobních údajů je jakkoliv závadné,

g.

více informací nalezne na www. respect.cz nebo se mohu v otázkách spojených se zpracováním mých osobních údajů obrátit na e-mailovou adresu osobniudaje@respect.cz.

Informace o zpracování osobních údajů správcem ÚAMK je k dispozici na webové stránce ÚAMK:https://www.uamk.cz/home/ochrana-osobnich-udaju

12. Výklad některých pojmů asistenčního programu RESPECT ASSISTANCE

1.

Vozidlem se rozumí všechna osobní vozidla určená k běžnému provozu na pozemních komunikacích podle platných předpisů, s výhradní podmínkou, že toto vozidlo musí splňovat tyto požadavky:

a.

počet sedadel maximálně 9 (vč. místa řidiče),

b.

šířka vozidla maximálně 2,5 m,

c.

délka vozidla maximálně 8 m,

d.

výška vozidla maximálně 3,2 m,

e.

celková hmotnost vozidla do 3.500 kg.

2.

Za Vozidlo se nepovažuje automobil upravený pro speciální účely, u něhož se z hlediska součástkové základny a rozsahu úprav změnily podmínky pro normální provoz na pozemních komunikacích (např. závodní automobily). Za Vozidlo se rovněž nepovažují automobily užívané k provozování taxislužby, vozidla autopůjčovny, dále pak vozidla se speciální nástavbou, příslušenstvím a přívěsy Vozidel.

3.

Hlavním uživatelem se rozumí buď řádně zaregistrovaný majitel Vozidla nebo uživatel Vozidla, uvedený v leasingové či obdobné smlouvě (fyzická i právnická osoba).

4.

Uživatelem se rozumí oprávněný řidič Vozidla a posádka, převážená s jeho vědomím ve stejném vozidle v době Poruchy Vozidla.

5.

Poruchou se rozumí stav, kdy je Vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích z důvodů opotřebení nebo poškození jeho součástí, způsobené vlastní funkcí jednotlivých částí Vozidla při běžném provozu nebo v důsledku dopravní nehody, nepředpokládaného nedostatku/záměny/úniku/ paliva, nedostatečného množství provozních náplní, vybitého akumulátoru - nastartování/výměna, úniku vzduchu/defektu pneumatik, zlomení/ztráty/uzamčení klíče a z důvodů poruchy zařízení, tvořících povinné vybavení Vozidla pro jeho provoz (stěračů předního skla, bezpečnostních pasů a předepsaných vnějších světel vozidla).

6.

Za poruchu není považováno:

a.

pravidelná výměna dílů, hmot a doplňků, periodické a jiné údržby a prohlídky, související s běžným provozem Vozidla,

b.

nedostatek v povinné výbavě a příslušenství, jakož i poruchy nebo selhání přívěsů vozidla a zařízení pro jejich připojení. Veškeré zde uvedené skutečnosti nespadají do plnění podle této smlouvy a nejsou kryty asistenčními službami.

7.

Asistenčním programem se rozumí komplex služeb dle stanovených programů RESPECT ASSISTANCE (spojových, dispečerských, technických apod.), které jsou finančně kryty ÚAMK a poskytovány Uživatelům v případě Poruchy vozidla. Komplex služeb zabezpečuje ÚAMK prostřednictvím vlastních, smluvních a v zahraničí partnerských Místních provozovatelů služeb, resp. jejich technických a dalších asistenčních kapacit. Rozsah poskytovaných služeb v asistenčních programech je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. Doba platnosti Asistenčního programu je 12 měsíců, detail programů a jejich rozsah je stanoven v příloze č.1.

8.

ARC Europe je evropská nadnárodní asistenční společnost, jejímž smluvním partnerem a národním vykonavatelem v ČR je ÚAMK.

9.

Místním provozovatelem se rozumí místně příslušný národní automobilový klub (obdobná národní organizace), člen sítě ARC Europe, který za podmínek stanovených touto smlouvou na svém Území zabezpečuje služby pro Uživatele Vozidla.

10.

Dispečinkem se rozumí asistenční středisko ÚAMK nebo Místního provozovatele služeb na Území v rámci sítě ARC Europe.

11.

Dispečerem se rozumí řádně proškolený pracovník ÚAMK pověřený komunikací s Uživatelem.

12.

Územím, na kterém je zajišťován asistenční program, je území těchto států: Andorra, Albánie, Belgie, Bělorusko*, Bosna-Hercegovina*, Bulharsko*, Černá Hora*, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie (Evropa), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island*, Itálie, Srbsko, Kypr*, Litva*, Lichtenštejnsko, Lotyšsko*, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta*, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Rumunsko*, Ruská Federace*, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (Evropa), Ukrajina*, Vatikán, Velká Britanie.

* v označených zemích se Asistence poskytuje v závislosti na místních možnostech.

13.

Pojistnou smlouvou se rozumí pojistná smlouva zprostředkovaná RESPECT, a.s., s jejímž zprostředkováním bylo zařazení vozidla do Asistenčního programu spojeno.

Odkazy

O násObchodní podmínkyOchrana osobních údajů

Sledujte nás

icon bread crumbicon bread crumbicon bread crumb

Kontakt

icon bread crumb

RESPECT, a.s.

Pod Krčským Lesem 2016/22,

Praha 4 142 00

icon bread crumb

asistence@respect.cz

icon bread crumb